วัตถุประสงค์

1.เพื่อส่งเสริมความสามัคคีระหว่างนักเรียนทุน ก.พ.
2.เพื่อแลกเปลี่ยนเผยแพร่ความคิดเห็นทางวิชาการและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
3.เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางที่ควร และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลด้วยกันและกับสำนักงาน ก.พ.