ความเป็นมา

เมื่อประมาณเดือนเมษายน พ.ศ. 2520 ได้มีกลุ่มนักเรียนทุนรัฐบาลไทยกลุ่มหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาว ได้จัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยรุ่นที่ใกล้เคียง กัน เพื่อ หาหนทางในการร่วมกันดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อสังคม และประเทศชาติผลของการพบปะหารือในครั้งนั้น ทุกคนมีความเห็นพ้องต้องกันว่า ควรหาทางจัดตั้งชมรมนักเรียนทุน ก.พ. ขึ้นมา หลังจากนั้นจึงมีความเห็นที่จะดำเนินการจัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย แทนที่จะเป็นเพียงชมรมเท่านั้น

ต่อมาได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อตั้งสมาคม และดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อทางราชการและได้รับการจดทะเบียนเป็น สมาคม เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2522 และในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ครั้งที่ 1/2523 เป็นครั้งแรก ณ โรงแรมราชศุภนิมิตร พร้อมทั้งทำการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยชุดแรก ซึ่งผลของการเลือกตั้ง ปรากฏว่า คุณสมพร บุณยคุปต์ ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นายกสมาคมคนแรก